Diagnostyka budowli i wzmocnienia konstrukcji

Bloki z mieszanki tworzyw Zajmujemy się także iniekcjami ciśnieniowymi jako systemem naprawy konstrukcji. W zależności od konstrukcji, rodzaju uszkodzenia i celu efektu końcowego, wykorzystujemy technologię pracy na żywicach epoksydowych, poliuretanowych i hydrostrukturalnych.


Pobranie próbki materiału z istniejącej konstrukcji jest w niektórych przypadkach mocno ograniczone lub wręcz niemożliwe. Wówczas szacowanie wytrzymałości konstrukcji możemy wykonać bezinwazyjne jako nieniszczące badania sklerometryczne. Służy do tego Młotek Schmidta, zwany też betonoskopem czy twardościomierzem. Pomiar wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 12504-2. Wykonanie tego badania choć pozornie nieskomplikowane, wymaga dokładności oraz skrupulatnego stosowania się do norm i zasad, a także fachowej wiedzy do interpretacji wyników. Nasi inżynierowie posiadają odpowiednie wyszkolenie oraz profesjonalnie podchodzą do swoich zadań.


Do oceny stanu istniejących konstrukcji oprócz badań nieniszczących niezbędne jest niekiedy wykonanie odwiertów lub odkrywek. Odwierty rdzeniowe wykonujemy w celu pozyskania informacji na temat grubości i układu warstw, a także właściwości wbudowanych materiałów, jak wytrzymałości, nasiąkliwości czy mrozoodporności poszczególnych elementów. W przypadku konstrukcji betonowych określimy także klasę betonu. W znacznej liczbie przypadków możemy ograniczyć ilość badań niszczących do minimum wykonując jednocześnie badania sklerometryczne oraz korelując wyniki pomiarów. Jednak w niektórych przypadkach wykonanie ww. badań jest niezbędne. (PN-EN 12504-1).


Przy badaniach wytrzymałości materiału na rozciąganie oraz przyczepności warstw proponujemy Państwu badanie Pull-off wg normy PN-EN 1542. Wybór odpowiedniego miejsca pomiarowego oraz profesjonalne wykonanie zadania, m.in. odpowiednie nacięcie miejsca pod odrywany materiał oraz zwrócenie uwagi na jednostajnie liniowy bądź zbliżony do takiego przyrost siły to podstawa otrzymania prawidłowego wyniku. Wynik pomiaru wyraża się w MPa, a odpowiednia interpretacja tego wyniku pozwala nam określić wytrzymałość betonu na rozciąganie.Suwmiarka leżąca na bloku


Pomiary wilgotności podkładu dokonujemy metodą karbidową za pomocą higrometru CM (Carbid Mess). Badanie to jest niezbędne m.in. przed instalacją posadzki. Do przeprowadzenia tego badania należy pobrać odpowiednią ilość materiału z części posadzki, a następnie w urządzeniu miesza się ją z karbidem. Następuje reakcja chemiczna powodująca wzrost ciśnienia, którego odczyt na manometrze wskazuje wynik poziomu wilgotności w badanej próbce. Z pozoru proste zadanie wymaga precyzji oraz fachowej wiedzy w celu odpowiedniego doboru materiału, jego ilości i miejsca poboru, samego wykonania zadania oraz profesjonalnej interpretacji wyniku.


Za pomocą iniekcji ciśnieniowej możemy wykonać uszczelnienia zbiorników żelbetowych – metoda stosowana przy naprawie zbiorników na wodę pitną lub w oczyszczalniach ścieków, fundamentów, budowli, ścian, posadzek. Polega on na wypełnianiu pustych przestrzeni lub rys, specjalnie przeznaczoną do tego żywicą. Metoda ta polega na zasadzie „zastrzyków” wciskanych pod ciśnieniem w naprawiany element.


Za pomocą iniekcji ciśnieniowej możemy również wykonać poziome lub pionowe bariery (izolacje) ochronne, powstrzymujące wodę przed jej naporem lub kapilarnym podciąganiem – metodę tę stosuje się najczęściej w piwnicach od strony wewnętrznej. Izolację taką wykonuje się w momencie, kiedy nie jest możliwe odsłonięcie i zabezpieczenie ścian fundamentowych od zewnątrz. Wykonanie zabezpieczenia z żywic, za pomocą iniekcji ciśnieniowej, daje bardzo wysoką skuteczność i trwałość bariery ochronnej przed naporem wody. Rozwiązanie to podwyższa również odporność na korozję wywołaną agresywnym środowiskiem. Ponadto, za pomocą żywic, możliwe jest precyzyjne i mocne sklejenie oraz powstrzymanie przed dalszym uszkodzeniem, np.: pękniętych ścian, naroży, a także innych elementów potrzebujących silnego i trwałego scalenia.