Geologia i geotechnika

Geotechniczne urządzeniePrzeprowadzane przez Certyfikowane Laboratorium Budowlane – Labtechne Sp. z o.o. – badania geologiczne gruntu, pozwalają uzyskać szczegółowe informacje na temat jego specyfikacji.

Każda z przeprowadzanych analiz finalizowana jest szczegółowym raportem, który dostarczany jest Zleceniodawcy.
Podstawowymi analizami wykonywanymi przez niezależnie Certyfikowane Laboratorium Budowlane Labtechne Sp. z o.o. są badania gruntu. Dysponujemy odpowiednim zapleczem w postaci specjalistycznych urządzeń pomiarowych, dzięki którym jesteśmy w stanie uzyskać bardzo dokładne wyniki przeprowadzanych ocen. Poniżej przedstawiamy przykładowy zakres informacji, które na temat gruntu jesteśmy w stanie uzyskać podczas szczegółowego badania.

W ramach analizy wykonuje się:

 • badanie uziarnienia,
 • określenie wskaźnika różnoziarnistości oraz filtracji,
 • ocenę przydatności do wbudowywania.

Realizujemy również oznaczanie obejmujące:

 • wilgotność optymalną i maksymalną ciężaru objętościowego szkieletu gruntowego,
 • wskaźnik piaskowy,
 • gęstość minimalną i maksymalną gruntów niespoistych,
 • gęstość objętościową szkieletu gruntowego,
 • klasę i wytrzymałość gruntu stabilizowanego cementem.

W ramach przeprowadzanych działań mających na celu wnikliwą ocenę gruntu, bada się:

 • stopnień i wskaźnik zagęszczenia (sonda SD-10, cylinder wciskany, objętościomierz wodny);
 • moduł odkształcenia dynamicznego płytą dynamiczną;
 • moduł odkształcenia poprzez obciążenie płytą statyczną (VSS);
 • podłoża za pomocą odwiertów (wiercenia) geologicznych wykonywanych na potrzeby rozpoznania budowy;


Ponadto wykonujemy projekty i opinie geotechniczne zatwierdzane przez profesjonalną i uprawnioną kadrę.
W zakresie obsługi geologicznej budowy oferujemy następujący zakres prac:

 • odbiory wykopów fundamentowych,
 • badania podłoża gruntowego pod posadzkami oraz nawierzchniami dróg, boisk sportowych, placów i chodników,
 • określanie nośności gruntów rodzimych i nasypowych (budowlanych) np. pod żurawie dźwigowe,
 • kontrolne badania zgodności zakładanych warunków gruntowo – wodnych na etapie projektowania z faktycznymi warunkami występującymi w momencie prowadzenia prac budowlanych,
 • pomiary zagęszczenia zasypek wykopów sieci kanalizacyjnych, wodociągowych itp. oraz sporządzenie protokołów z ww. prac.