Badania mas bitumicznych

Zajmujemy się projektowaniem mieszanek z betonu asfaltowego, SMA, asfaltu lanego wraz z opracowaniem Badania Typu zgodnie z normą PN-EN 13108-20 oraz krajowymi Wymaganiami Technicznymi WT-2 2014. Prowadzimy diagnostykę stanu nawierzchni na etapie wbudowania oraz eksploatacji.

Szczegółowy zakres działalności Laboratorium Labtechne Sp. z o.o. w zakresie badań mas bitumicznych:

Badania właściwości funkcjonalnych mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco w zakresie:Rura betonowa

 • pobierania próbek MMA wg PN-EN 12697-27,
 • badania zawartości lepiszcza rozpuszczalnego wg PN-EN 12697-1,
 • analizy uziarnienia mieszanki wg PN-EN 12697-2,
 • zawartości wolnej przestrzeni wg PN-EN 12697-8,
 • gęstości MMA wg PN-EN 12697-5,
 • gęstości objętościowej MMA wg PN-EN 12697-6,
 • spływności lepiszcza wg PN-EN 12697-18,
 • penetracji asfaltu lanego wg PN-EN 12697-20,
 • odporności na deformacje trwałe wg PN-EN 12697-22,
 • wrażliwości na działanie wody wg PN-EN 12697-12.


Badania przydatności materiałów wsadowych do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych określające:

 • penetrację asfaltu wg PN-EN 1426,
 • temperaturę mięknienia asfaltu wg PN-EN 1427,
 • uziarnienie wypełniacza wg PN-EN 933-10,
 • wskaźnik przepływu kruszywa drobnego wg PN-EN 933-6,
 • wskaźnik kształtu kruszywa grubego wg PN-EN 933-4,
 • gęstość i nasiąkliwość kruszywa wg PN-EN 1097-6,
 • gęstość wypełniacza wg PN-EN 1097-7.

Diagnostyka nawierzchni i jej elementów mająca na celu:

 • określenie grubości warstw bitumicznych z odwiertów,
 • sprawdzenie wskaźnika zagęszczenia i zawartości wolnej przestrzeni w warstwie,
 • pomiar ugięcia nawierzchni Belką Benkelmana,
 • ocenę stanu nawierzchni w oparciu o ugięciomierz FWD,
 • pomiar równości nawierzchni planografem,
 • pomiar równości podłużnej IRI nawierzchni,
 • pomiar szorstkości nawierzchni SRT-3.